HPMC boş kapsulanyň aýratynlyklary we ulanylyşy

Kapsulalaryň ýüz ýyllyk taryhynda jelatin giň çeşmeleri, durnukly fiziki we himiki aýratynlyklary we ajaýyp gaýtadan işleýiş aýratynlyklary sebäpli hemişe esasy kapsula materiallarynyň ýagdaýyny saklap gelýär.Adamlaryň kapsulalara bolan isleginiň artmagy bilen içi boş kapsulalar azyk, derman we saglyk önümleri pudagynda has giňden ulanylýar.

Şeýle-de bolsa, däli sygyr keseliniň ýüze çykmagy we ýaýramagy, aýak-agyz keseli adamlary haýwanlardan alnan önümler barada alada edip başlaýar.Jelatiniň köplenç ulanylýan çig mallary we doňuzlaryň süňkleri we derisi bolup, onuň töwekgelçiligi kem-kemden adamlaryň ünsüni özüne çekýär.Boş kapsulanyň çig malynyň howpsuzlyk töwekgelçiligini azaltmak üçin pudak hünärmenleri ösümliklerden alynýan kapsula materiallaryny gözlemegi we ösdürmegi dowam etdirýärler.

Mundan başga-da, kapsulalaryň dürlüliginiň köpelmegi bilen, mazmunynyň dürlüligi ýuwaş-ýuwaşdan adamlara jelatin çukur kapsulalary bilen aýratyn häsiýetli käbir mazmunlaryň arasynda sazlaşykly meseleleriň bardygyna düşünýär.Mysal üçin, aldegid toparlaryny öz içine alýan ýa-da belli bir şertlerde aldegid toparlaryny öndürmek üçin reaksiýa jelatiniň birleşmegine sebäp bolup biler;Güýçli peselýän mazmunda Maillard jelatin bilen reaksiýa bolup biler;Güýçli gigroskopikligi bolan Ming kapsulasynyň gabygy suwy ýitirer we asyl berkligini ýitirer.Jelatin içi boş kapsulanyň durnuklylygy, täze kapsula materiallarynyň ösmegine has köp ünsi çekýär.

Çukur gaty kapsulalary öndürmek üçin haýsy ösümlikden alnan materiallar amatly?Adamlar köp synanyşdylar.Hytaýyň patent resminamasy belgisi: 200810061238 X esasy kapsulanyň materialy hökmünde sellýuloza natriý sulfatyny almak üçin ýüz tutdy;200510013285.3 esasy kapsulanyň materialy hökmünde krahmal ýa-da krahmal düzümini almak üçin ýüz tutdy;Wang GM [1] içi boş kapsulalaryň çitosan kapsulalaryndan ýasalandygyny habar berdi;Zhang Siaoju we başg.[2] Esasy kapsulanyň materialy hökmünde Konjac soýa belogy bolan önümler.Elbetde, iň köp öwrenilen materiallar sellýuloza materiallarydyr.Olaryň arasynda gidroksipropil metilselulozadan (HPMC) ýasalan içi boş kapsulalar uly göwrümli önümçiligi emele getirdi.

HPMC iýmit we lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar.Dürli ýurtlaryň farmakopoeýasyna goşulýan, köplenç ulanylýan derman serişdesi;FDA we EUB HPMC-ni göni ýa-da gytaklaýyn iýmit goşundysy hökmünde tassyklaýarlar;Gras howpsuz madda, GR GRN 000213;JECFA maglumatlar bazasyna görä, INS 6464, HPMC-iň gündelik dozasynyň çägi ýok;1997-nji ýylda Hytaýyň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan ähli iýmitlere ulanylýan we önümçilik talaplaryna laýyklykda goşulýan azyk goşundysy we galyňlaşdyryjy (No. 20) hökmünde tassyklandy [2-9].HPMC bilen jelatiniň arasyndaky häsiýetleriň tapawudy sebäpli, HPMC içi boş kapsulanyň reseptleri has çylşyrymly we arap sakgyjy, käşir (deňiz ösümligi), krahmal we ş.m. ýaly käbir jellat serişdeleri goşulmaly.

HPMC içi boş kapsula, tebigy düşünje bilen önüm.Onuň material we önümçilik tehnologiýasy ýewreý, yslam we wegetarian birleşikleri tarapyndan ykrar edildi.Dürli dinlere we iýmitleniş endiklerine eýe bolan adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler we ýokary derejede kabul ediler.Mundan başga-da, HPMC içi boş kapsulalaryň aşakdaky täsin aýratynlyklary bar:

1. Suwuň pes mukdary - jelatin çukur kapsulasyndan takmynan 60% pes
Jelatin çukur kapsulalarynyň suw düzümi, adatça, 12,5% - 17,5% [10].Çukur kapsulalary öndürmek, daşamak, ulanmak we saklamak wagtynda daşky gurşawyň temperaturasy we çyglylygy degişli aralykda gözegçilik edilmelidir.Degişli temperatura 15-25 ℃ we otnositel çyglylyk 35% - 65% bolup, önümiň öndürijiligini uzak wagtlap saklap biler.HPMC membranasynyň suw düzümi gaty pes, köplenç 4% - 5%, bu jelatin çukur kapsulasyndan 60% pesdir (1-nji surat).Uzak möhletleýin saklanylanda daşky gurşaw bilen suw çalşygy, görkezilen gaplamada HPMC içi boş kapsulanyň suw mukdaryny artdyrar, ýöne 5 ýylyň içinde 9% -den geçmez.
1-nji surat.Dürli RH-de HMPC we Gelatin gabyklaryny LOD deňeşdirmek

habarlar5

Pes suwuň häsiýetnamasy, HPMC içi boş kapsulany önümiň saklanyş möhletini uzaltmak üçin gigroskopiki ýa-da suwa duýgur mazmuny doldurmak üçin amatly edýär.

2.Bu berklik, gödeklik ýok
Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, jelatin filminiň belli bir çyglylygy bar.Bu çäkden pes bolsa, jelatin filmi ep-esli döwüler.Goşmaça goşundylar bolmadyk adaty jelatin çukur kapsulalary, çyglylyk 10% bolanda 10% -den gowrak çişmek howpy bar;Suwuň mukdary 5% -e çenli peselmegini dowam etdirse, 100% çişlik dörär.Munuň tersine, HPMC içi boş kapsulalaryň berkligi has gowudyr we daşky gurşawyň çyglylygy pes bolsa-da gowy öndürijiligini saklaýar (3-nji surat).Elbetde, pes çyglylykda dürli reseptli HPMC içi boş kapsulalaryň siňdiriş derejesi uly tapawutlary görkezer.

Munuň tersine, ýokary çyglylyk gurşawynda ýerleşdirilen jelatin çukur kapsulalary suwy siňdirenden soň ýumşar, deformasiýa ýa-da ýykylar.HPMC içi boş kapsulasy, ýokary çyglylyk ýagdaýynda-da gowy görnüşi we öndürijiligi saklap biler.Şonuň üçin HPMC içi boş kapsulanyň daşky gurşawa güýçli uýgunlaşmagy bar.Haçan-da önümiň satuw meýdany dürli howa zolaklaryny öz içine alsa ýa-da ammar şertleri birneme pes bolsa, HMPC içi boş kapsulanyň bu artykmaçlygy aýratyn ähmiýete eýe.

3.Güýçli himiki durnuklylyk
Jelatin kapsulalarynyň biri-birine bagly reaksiýasy, kapsulanyň taýýarlyklarynda ýüze çykýan tikenli mesele.Mazmunyň aldegid topary jelatindäki aminokislotalaryň aminokislotasy bilen reaksiýa döredip, tor gurluşyny emele getirýändigi sebäpli, kapsulanyň gabygy witroda dargamak şertinde eremek kyn, bu dermanlaryň çykmagyna täsir edýär.Gidroksipropil metilseluloza, himiki taýdan inert bolan we köp maddalar bilen ajaýyp sazlaşykly sellýuloza önümidir.Şonuň üçin HPMC içi boş kapsulanyň biri-birine bagly reaksiýa we ýokary himiki durnuklylyk howpy ýok

4. Gowy örtük öndürijiligi
Içerki örtükli kapsulalar aşgazan kislotasy bilen zaýalanmagy aňsat, aşgazan mukozasyny gaharlandyrýan ýa-da maksatly dolandyryşa mätäç bolan dermanlar üçin ulanylýar.Enterik örtülen kapsulalaryň halkara derejesinde kabul edilen tehnologiýasy, enterik örtülen bölejikleriň we kapsulalaryň umumy örtügidir.HPMC içi boş kapsula, kapsulanyň umumy örtüginde özboluşly artykmaçlyklary görkezýär.
Gözleg, HPMC içi boş kapsulanyň gödek üstü sebäpli, enterik örtük materiallarynyň köpüsiniň jelatinden ep-esli ýokarydygyny we örtük materiallarynyň ýelme tizliginiň we birmeňzeşliginiň jelatinden ep-esli gowudygyny, esasanam bedeniň ýapgysynyň örtüginiň ygtybarlylygyny görkezýär. ep-esli gowulaşdy.In vitro eritme synagy HPMC kapsulasynyň aşgazanda geçirijiliginiň pesdigini we içegede gowy çykýandygyny görkezdi [
Netije

HPMC içi boş kapsulanyň aýratynlyklary, ulanyş meýdanyny giňeltdi.Naturalhli tebigy önümlerden çyglylyga duýgur ýa-da gigroskopiki mazmuna çenli gury poroşok inhalantlary we enterik örtük ulgamynda özboluşly goşundylary bar.Häzirki wagtda içerde we daşary ýurtlarda bazarda satylýan HPMC içi boş kapsulalaryň, kislorod geçirijiliginiň we jelatin çukur kapsulalaryna garanyňda birneme haýal dargamagynyň bardygyny bellemelidiris, ýöne gözlegde we ösüşde göz öňünde tutulmaly wivo görnüşindäki bio-elýeterliligi meňzeşdir [11].

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, laboratoriýa gözleglerinden, uly göwrümli synagdan, senagat önümçiliginden bazary öňe sürmek üçin uzak ýol bar.Şonuň üçin ençeme ýyllap dowam eden gözleglerden we ösüşlerden soň ösümliklerden alnan materiallardan öndürilen diňe içi boş kapsula önümleri üstünlikli sanawda görkezildi.1997-nji ýylda kapsugel, HPMC içi boş kapsula wcapstm sanawynda öňdebaryjy bolup, agyz kapsulasy üçin täze saýlaw berdi.Häzirki wagtda dünýädäki HPMC içi boş kapsulalaryň ýyllyk satuw mukdary 20 milliarddan geçdi we ýylda 25% ösýär.


Iş wagty: Maý-06-2022