HPMC kapsulasy

Kapsulalar dermanlarda giňden ulanylýar,goşundy160 ýyllyk taryhy bolan işleýän iýmitler we has meşhur, esasanam HPMC kapsulalary.

 

Jelatin kapsulasynyň çig maly bilen deňeşdirilende,HPMC.boşkapsulany wegetarianlar gowy görýärler.

 

HPMCboşkapsulanyň artykmaçlygy

 

HPMC içi boş kapsulanyň elektrostatik täsiri az ýa-da elektrostatik täsir ýok, esasanam HPMC sellýuloza bölegi bolany üçinMetil we bölegiPolhidroksipropilEterm.Neşe doldurylanda, HPMCboşkapsula, amatly dermanlary siňdirmezüçindermanlary doldurmak.

 

Kapsula poroşok bilen täsir edip bilmeýär, käbir poroşok barAldegidler,Rbilim bermekSugarCjelatin bolsa, ompoundlar we C witaminiboşdoldurylan kapsula, onuň bilen reaksiýa bererAmino ýa-daCarboxyl topary, diňe bir dargamagyna täsir etmeýärboşkapsula we dermanyň durnuklylygyna täsir edýär,wagtyndaHPMC inert material, mazmun bilen täsirleşmeýär.

 

HPMCboşkapsulanyň özofagusa az ýelmeşmesi bar we hassalarda HPMC kabul edilende daşary beden duýgusy ýaly ýaramaz täsirleri bolýarboşnäsaglaryň dermanlara laýyklygyny gowulandyryp bilýän kapsula.

 

Bütin dünýäde wegetarianlaryň sanynyň köpelmegi bilen has köp adam haýwan däl çeşme kapsulalaryna ýüzlenýär, takmynan 70 million amerikaly wegetarian kapsulalary saýlaýar.HPMCboşkapsulalar wegetarian we dini sarp edijiler üçin saýlawy üpjün edýär.

 

Mundan başga-da, HPMCboşkapsulada wirus töwekgelçiligi ýok, mikroorganizmler aňsatlyk bilen ýokaşmaz, adaty şertlerde uzak wagtlap çüýremek metamorfizmi bolmaz.


Iş wagty: Awgust-31-2022