Global boş kapsulalar bazary barada çekişme

Kapsula gadymy Müsürde dörän dermanlaryň gadymy doza görnüşlerinden biridir [1].Wenadaky dermanhanaçy De Pauli 1730-njy ýylda syýahat gündeliginde Oval kapsulalarynyň näsaglaryň agyrysyny azaltmak üçin dermanlaryň erbet ysyny ýapmak üçin ulanylandygyny aýtdy [2].100 ýyldan gowrak wagt geçensoň, farmasewtler Jozef Gerard Awgust dublan we Fransua Achille Barnabe hereketlendirijileri 1843-nji ýylda dünýädäki ilkinji jelatin kapsulasynyň patentini aldylar we senagat önümçiligine uýgunlaşmak üçin ony yzygiderli kämilleşdirdiler [3,4];Şondan bäri içi boş kapsulalarda köp patent dünýä indi.1931-nji ýylda Parke Deýwis kompaniýasyndan Artur Kolton içi boş kapsulanyň awtomatiki önümçilik enjamlaryny üstünlikli dizaýn etdi we öndürdi we dünýäde ilkinji öndürilen çukur kapsulasyny öndürdi.Gyzykly tarapy, şu wagta çenli önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin Arturyň dizaýny esasynda içi boş kapsulanyň önümçilik liniýasy yzygiderli gowulaşdy.

Häzirki wagtda kapsula saglygy goraýyş we dermanhana pudagynda uly we çalt ösüş gazandy we agyz gaty taýýarlyklaryň esasy doza görnüşleriniň birine öwrüldi.1982-2000-nji ýyllar aralygynda dünýäde tassyklanan täze dermanlaryň arasynda gaty kapsulanyň doza görnüşleri ýokarlanmak tendensiýasyny görkezdi.

Surat 1 1982-nji ýyldan bäri kapsulalar bilen planşetleriň arasynda täze molekulýar dermanlar deňeşdirildi

habarlar (3)

Derman önümçiliginiň we gözleg-agtaryş pudagynyň ösmegi bilen kapsulalaryň artykmaçlyklary esasan aşakdaky ugurlarda ykrar edildi:

1. Näsaglaryň islegleri
Beýleki doza görnüşleri bilen deňeşdirilende, gaty kapsulalar neşe serişdeleriniň erbet ysyny örtüp biler we ýuwutmak aňsatdyr.Dürli reňkler we çaphana dizaýnlary, neşe serişdeleriniň ýerine ýetirilişini netijeli gowulandyrmak üçin dermanlary has tanadýar.1983-nji ýylda Europeanewropa we Amerikan häkimiýetleri tarapyndan geçirilen gözlegde saýlanan 1000 hassanyň arasynda 54% -iniň gaty kapsulalary, 29% -iniň şeker bilen örtülen bölejikleri, diňe 13% -iniň planşetleri saýlandygyny we beýleki 4% -iniň anyk karar bermändigi görkezildi.

2. Rokary gözleg we netijelilik
2003-nji ýyldaky tufts hasabatynda neşe gözlegleriniň we ösüşiniň 1995-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli 55% ýokarlanandygy we neşe gözlegleriniň we ösüşiniň ortaça global bahasynyň 897 million ABŞ dollaryna ýetendigi görkezildi.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, has irki dermanlar sanalsa, patentlenen dermanlaryň bazardaky monopoliýa döwri näçe uzak bolar we derman kärhanalarynyň täze derman girdejileri ep-esli artar.Kapsulalarda ulanylýan sarp edijileriň ortaça sany 4 bolup, planşetlerdäki 8-9 bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy;Kapsulalaryň synag elementleri hem az, usuly döretmek, barlamak we derňemek bahasy planşetleriň ýarysyna deňdir.Şonuň üçin planşetler bilen deňeşdirilende, kapsulalaryň ösüş wagty planşetleriňkiden azyndan ýarym ýyl gysga.

Umuman alanyňda, neşe gözleginde we ösüşinde täze birleşýän guramalaryň 22% -i I kliniki synaga girip biler, şolardan 1/4-den az III kliniki synaglardan geçip biler.Täze birleşmeleriň barlagy täze neşe gözleg we ösüş edaralarynyň çykdajylaryny gysga wagtda netijeli azaldyp biler.Şonuň üçin dünýädäki boş kapsulalary öndürmek pudagy gemrijiler synaglary üçin amatly kliniki kapsulalary (pccaps) döretdi clinical clinical clin Kliniki kapsulanyň nusgalaryny öndürmek üçin amatly mikro doldurma enjamlary (kselodoza) we kliniki goşa kör kapsulalar (dbcaps) Uly göwrümli kliniki synaglar üçin ®) We gözlegleriň çykdajylaryny azaltmak we gözleg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümleriň doly görnüşi.

Mundan başga-da, dürli ululykdaky 9-dan gowrak görnüşli kapsulalar bar, bu neşe dozasynyň dizaýny üçin birnäçe saýlawy üpjün edýär.Taýýarlyk tehnologiýasynyň we şuňa meňzeş enjamlaryň ösdürilmegi kapsulany suwda eremeýän birleşmeler ýaly aýratyn häsiýetli has köp birleşmeler üçin amatly edýär.Derňew, ýokary geçiş barlagy we kombinator himiýasy arkaly alnan täze birleşme guramalarynyň 50% -iniň suwda eräp bilmeýändigini (20%) μ G / ml), suwuklykdan doldurylan kapsulalar we ýumşak kapsulalar bu birleşme taýýarlygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigini görkezýär.

3. Önümçiligiň pes bahasy
Planşetler bilen deňeşdirilende, gaty kapsulalaryň GMP önümçilik ussahanasy has az enjam enjamlarynyň, ýokary ýer ulanylyşynyň, has ýerlikli ýerleşişiniň, önümçilik prosesinde gözleg wagtynyň az bolmagy, hiliň gözegçiliginiň pes parametrleri, operatorlaryň azlygy, haç hapalanmagy töwekgelçiligi, ýönekeý taýýarlyk prosesi, az önümçilik prosesi, ýönekeý kömekçi materiallar we arzan bahadan.Abraýly hünärmenleriň baha bermegine görä, gaty kapsulalaryň umumy bahasy planşetlerden 25-30% pesdir [5].

Kapsulalaryň güýçli ösmegi bilen, esasy alyjylaryň biri hökmünde içi boş kapsulalar hem gowy öndürijilige eýe.2007-nji ýylda dünýädäki içi boş kapsulalaryň umumy satuw mukdary 310 milliarddan geçdi, şolaryň 94% -i jelatin çukur kapsulalary, galan 6% -i haýwan däl kapsulalardan, gidroksipropil metilselulozanyň ýyllyk ösüş depgini (HPMC) içi boş kapsulalar 25% -den gowrak.

Haýwan däl çukur kapsulalarynyň satuwynyň ep-esli ýokarlanmagy dünýäde tebigy önümleri wagyz etmegiň sarp ediş tendensiýasyny görkezýär.Mysal üçin, diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda “haýwanlardan alnan önümleri iýmedik” 70 million adam bar we umumy ilatyň 20 göterimi “wegetarianlar”.Tebigy düşünjeden başga-da, haýwan däl çukur kapsulalaryň hem özboluşly tehniki aýratynlyklary bar.Mysal üçin, HPMC içi boş kapsulalarda suwuň mukdary gaty pes we berkligi bar we gigroskopiklik we suwa duýgurlygy bolan mazmun üçin amatly;Pullulan içi boş kapsulalar çalt dargaýar we kislorod geçirijiligi gaty pes.Güýçli azaldýan maddalar üçin amatlydyr.Dürli aýratynlyklar, dürli boş kapsula önümlerini belli bazarlarda we önüm kategoriýalarynda üstünlikli edýär.

GEÇIRIŞLER
[1] La Wall, CH, 4000 ýyllyk dermanhana, dermanhananyň we soýuzdaş ylymlaryň gysgaça taryhy, JB Lippinkott Komp., Filadelfiýa / London / Monreal, 1940
[2] Feldhaus, FM: Zur Geşichte der Arzneikapsel.Dtsch.Apoth.-Ztg, 94 (16), 321 (1954)
[3] Französisches Patent Nr.5648, Erteilt am 25. März 1834
[4] “Planche und Gueneau de Mussy”, “I'Académie Royale de Médecine” býulleteni, 442-443 (1837)
[5] Graham Kol, Ösüş we önümçilik çykdajylaryna baha bermek: Planşetler Capsugels bilen.Capsugel kitaphanasy


Iş wagty: Maý-06-2022