Önümiň jikme-jigi

kapsulanyň artykmaçlygy

HPMC kapsulanyň spesifikasiýasy

HPMC kapsulasy

önümçilik prosesi

hil ulgamy

Ygtybarly ammar we gaplama ýagdaýy

Hpmc Vegan gaty boş kapsula

Gysgaça düşündiriş:

Wegetarianlaryň arasynda halaýan HPMC kapsulasy.HPMC wegetarian gaty boş kapsulamyz gidroksipropil metilselulozadan öndürilýär, HPMC kapsulalaryny öndürmek üçin ulanylýan sellýuloza agaçlardan, inert we haýwan çeşmesi bilen baglanyşykly meselelerden azat.bu kapsulalary wegetarian, tebigy, sagdyn we özüne çekiji edýär.HPMC kapsulamyz yssyz we tagamsyz, ýuwutmak aňsat we aňsat eräp bilýär.


Düşündiriş Jikme-jiklikleri

HPMC kapsulasy näme?

Gipromelloza (HPMC) 40 ýyldan gowrak wagt bäri azyk we derman önümlerinde ulanylýan sellýuloza önümidir.Ajaýyp öndürijiligi bilen giňden ulanylýan derman polimer materialy.Derman önümlerinde, galyňlaşdyryjy, film örtük serişdesi, yzygiderli goýberilýän taýýarlyklar üçin gözenek emele getiriji material, gidrofil jelleşdiriji serişde, şeýle hem dermanlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmak we gaty erän dermanlaryň derejesiniň bio-elýeterliligi üçin gaty dispersiýa materialy hökmünde giňden ulanyldy, we ş.m.
HPMC kapsulalaryny öndürmek üçin ulanylýan sellýuloza agaçlardan alynýar, inert we haýwan çeşmesi bilen baglanyşykly meselelerden azat.Çyglylygyň pesligi, çyglylyga duýgur we suwuk formulalar üçin amatly.

1650616074
3
2
1650614170 (1)

HPMC kapsulamyzyň önümçilik akymy

HPMC kapsulamyz iň berk GMP standartyna laýyklykda öndürilýär.3000-den gowrak derman, saglyk önümleri we kosmetika önümleri üçin içerde we daşary ýurtlarda ygtybarly, ygtybarly we ýokary hilli HPMC kapsulalary bilen üpjün edýäris.

图片 2
1650614170 (1)
1650616074

HPMC kapsulamyzyň peýdalary

Markaňyzy we abraýyňyzy goramak biziň wezipämiz, HPMC kapsulasy 100% ösümlik çig malyndan alynýar

图片 3

1. Tebigat we saglyk: Ösümlikden ýasalan, GMO däl, Halal Koşer we Vegsoc, GMP standarty
2. Howpsuzlyk: Pestisidleriň galyndylary ýok;Kanserogen galyndy ýok;Himiki goşundylar ýok;Wirus töwekgelçiligi ýok;Özara baglanyşyk ýok
3. Görnüşi we tagamy: Has gowy ýylylyk durnuklylygy, has gowy tagam, tebigy kasanyň süýjüligi Tebigy ösümlik ysy
4. Wegetarian döwrüni gujaklaň: Bio-elýeterliligi we durnuklylygy ýokarlandyryp, doldurgyç alyjylaryň has giň topary bilen utgaşyklyk
5. Iýmitden soň soraň 15 15 minutyň içinde

4
3
2111
1

Hil barlagy

Töwekgelçiligi has gowy gözegçilikde saklamak we azaltmak we neşe serişdeleriniň howpsuzlygyny goramak maksady bilen önümiň bütin ömründäki töwekgelçiliklere işjeň we retrospektiv baha bermek, gözegçilik, aragatnaşyk we audit geçiriň.Iň ösen enjamlar we gurallar takyk synag we gözden geçirmek üçin hil gözegçilik laboratoriýasynda enjamlaşdyrylandyr.

图片 4

Şahadatnamamyz

FSSC nyşany
GMP
ISO 9001
ISO.jpeg
Koşer
SGS.png

Aýratynlyklary

Ölçegi

00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 #

Reňk

Custöriteleşdirilen

Saklamak ýagdaýy

Temperatura: 15 ℃ ~ 25 ity Çyglylyk: 35% ~ 65%

Bukja

Custöriteleşdirilen

MOQ

5 million

Görnüşi

Düşündiriş

Uzynlygy ± 0.4 (MM)

Ortaça agram

Gulpuň uzynlygy ± 0,5 (MM)

Daşarky Dia (MM)

Ses (ML)

00 #

gapak

11.80

123 ± 8.0

23.40

8.50-8.60

0.93

beden

20.05

8.15-8.25

0#

gapak

11.00

97 ± 7.0

21.70

7.61-7.71

0.68

beden

18.50

7.30-7.40

1#

gapak

9.90

77 ± 6.0

19.30

6.90-7.00

0.50

beden

16.50

6.61-6.69

2#

gapak

9.00

63 ± 5.0

17.80

6.32-6.40

0.37

beden

15.40

6.05-6.13

3#

gapak

8.10

49 ± 4.0

15.70

5.79-5.87

0.30

beden

13.60

5.53-5.61

4#

gapak

7.20

39 ± 3.0

14.20

5.28-5.36

0.21

beden

12.20

5.00-5.08

Ygtybarly boş kapsula gaplamak jikme-jiklikleri

7fbbce231

Saklamak çäreleri

1. Öwreniş temperaturasyny 10-25 Keep derejesinde saklaň;Otnositel çyglylyk 35-65% -de galýar.5 ýyl saklamak kepilligi.
2. Kapsulalar arassa, gurak we şemalladylýan ammarda saklanmalydyr we güýçli gün şöhlesine ýa-da çygly gurşawa sezewar edilmeli däldir.Mundan başga-da, döwmek üçin gaty ýeňil bolansoň, agyr ýükler ýygnamaly däldir


 • Öňki:
 • Indiki:

 • kapsulanyň artykmaçlygy

  1. Haýwan ýokanç keselleri üçin has ygtybarly we töwekgelçiliksiz.HPMC kapsulalaryny öndürmek üçin ulanylýan sellýuloza agaçlardan alynýar, inert we haýwan çeşmesi bilen baglanyşykly meselelerden azat.

  2. Çyglylygyň pesligi 6% -7% -den pes, bu çyglylyga duýgur we suwuk formulalar üçin has amatlydyr.

  3. HPMC kapsulalary yssyz we tagamsyz, ýuwutmak aňsat we tagamy we ysy täsirli örtýär.Bu kapsulalaryň dilden bio-elýeterliligi gaty jelatin kapsulalary bilen birmeňzeşdir.

  4. Has oňat durnuklylyk, kapsulalary 36 aý ýaramaz ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär.Örän daşky gurşaw bolmasa, aňsat çişmez ýa-da deformasiýa bolmaz.

  5. Aldegid dermanlary bilen biri-birine bagly reaksiýa ýok.Doly ereýän önüm, derman täsirini iň gowulaşdyrýar.

  6. Dürli medeni düşünjä we dine ynanýan toparlaryň hemmesi diýen ýaly ykrar edilýär.Kapsulanyň mahabatynda hiç hili päsgelçilik ýok.

  HPMC kapsulanyň spesifikasiýasy

  Spesifikasiýa sahypasy

  Spesifikasiýa sahypasy

  HPMC kapsulasy

  Gipromelloza (HPMC) 40 ýyldan gowrak wagt bäri azyk we derman önümlerinde ulanylýan sellýuloza önümidir.Ajaýyp öndürijiligi bilen giňden ulanylýan derman polimer materialy.Derman önümlerinde, galyňlaşdyryjy, film örtük serişdesi, yzygiderli goýberilýän taýýarlyklar üçin gözenek emele getiriji material, gidrofil jelleşdiriji serişde, şeýle hem dermanlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmak we gaty erän dermanlaryň derejesiniň bio-elýeterliligi üçin gaty dispersiýa materialy hökmünde giňden ulanyldy, we ş.m.

  HPMC kapsulalaryny öndürmek üçin ulanylýan sellýuloza agaçlardan alynýar, inert we haýwan çeşmesi bilen baglanyşykly meselelerden azat.Çyglylygyň pesligi, çyglylyga duýgur we suwuk formulalar üçin amatly.

  HPMC kapsulalary yssyz we tagamsyz, ýuwutmak aňsat we tagamy we ysy täsirli örtýär.Bu kapsulalaryň dilden bio-bolmagy gaty jelatin kapsulalary bilen birmeňzeşdir.

  gdad

  önümçilik prosesi

  Ösümlik kapsulasyny öndürmek prosesi

  1571142408683344

  hil ulgamy

  1. Çig malyň we önümleriň hiline berk gözegçilik edýäris.HPMC-iň çig maly GMO-dan erkin tebigy agaç süýümine esaslanýar.Hiliň deňligini kepillendirmek üçin jikme-jik üns berilse, ähli material hil ulgamy kepillendirilýär.

  2. productionhli önümçilik prosesi uly yhlas we doly jogapkärçilik bilen amala aşyrylýar.Dünýä derejesindäki awtomatiki desgalar, netijeli we tertipli GMP dolandyryş ulgamyny döredip, başarnykly işgärler tarapyndan ussatlyk bilen ulanylýar.Bu ýerde iň ýokary derman standartyna laýyk gelýän esasy ösen enjamlar görkezildi:

  Dünýä derejesindäki Aseptiki otag desgasy

  Önümçilik enjamlary

  Gowy resminamalaşdyrylan gözegçilik ulgamy

  Güýçli arassaçylyk standartlary

  Howanyň we çyglylygyň anyklaýyş enjamlary

  3. Hil kepilligi düýbünden ygtybarly.Okuw zerurlyklaryny göz öňünde tutýan yzygiderli we meýilleşdirilen seminarlar bize yzygiderliligi saklamaga mümkinçilik berýär.Şonuň üçin şeýle düýpli gözleg we üznüksiz gözegçilik astynda hiç hili kemçilikli kapsulalar öndürilmeýär, sebäbi her ädim laýyklygy dowam etdirmek üçin her dolandyryşda seresaplylyk bilen gözden geçirilýär.

  Ygtybarly ammar we gaplama ýagdaýy

  Saklamak çäreleri:

  1. Öwreniş temperaturasyny 10-25 Keep derejesinde saklaň;Otnositel çyglylyk 35-65% -de galýar.5 ýyl saklamak kepilligi.
  2. Kapsulalar arassa, gurak we şemalladylýan ammarda saklanmalydyr we güýçli gün şöhlesine ýa-da çygly gurşawa sezewar edilmeli däldir.Mundan başga-da, döwmek üçin gaty ýeňil bolansoň, agyr ýükler üýşmeli däldir.

  Gaplamak talaplary:

  1. Içerki gaplamak üçin pes dykyzlykly polietilen haltalar ulanylýar.
  2. Zeper ýetmeginiň we çyglylygyň öňüni almak üçin daşky gaplamada 5 gatly Kraft kagyz goşa gasynlanan gurluş gaplaýyş gutusy ulanylýar.
  3. Daşky gaplamagyň iki aýratynlygy: 550 x 440 x 740 mm ýa-da 390 x 590 x 720mm.

  Gaplamak talaplary1

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary