Biz hakda

Haidisun 2003-nji ýylda döredildi, inasin Haidisunyň markasydyr.2010-njy ýylda kompaniýamyz GMP-iň talaplaryny ýerine ýetirdi we Hytaýda birinjisini kabul etdi.Boş kapsulanyň önümçilik tehnologiýasy we önümçilik enjamlary, boş kapsulanyň önümçilik bazasynyň täze gurluşygy.2011-nji ýylyň maý aýynda Zhejiang Azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirliginiň kabul etmeginden geçdi. Bu boş kapsulanyň programma üpjünçiligini üpjün ediji we dünýä ulanyjylary üçin çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär. 19 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzelikden soň inasin boş kapsulasy Hytaýyň öňdebaryjy boldy we boş kapsulanyň dünýä belli öndürijisi.Qualityokary hilli boş kapsula öndürmek pudagynda inasin boş kapsulasy öňdebaryjy tehnologiýa we marka artykmaçlyklaryny döretdi.Esasanam berlen derman pudagynda inasin boş kapsulasy Hytaýyň öňdebaryjy markasyna öwrüldi.

11101
önüm

Inasin gözleg we gözleg, jelatin kapsulasyny we gök önüm kapsulasyny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir. Kompaniýanyň meýdany 10 000 inedördül metrden gowrak, 100-den gowrak işgär, üçden bir bölegi tehniki işgärler.Oveokarda, öň hatarda önümçilik işgärleri köp ýyllap boş kapsula öndürmek bilen meşgullanýar, tejribeli tehnikler.Önümçilik zawody GMP standartyna laýyklykda dizaýn edildi we guruldy we arassa derejesi 100000-e ýetdi.

SISO9001: 14 2008 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyny, ýyllyk önümçiligi 10 milliard kapsulanyň üsti bilen segmentli awtomatiki gaty kapsulanyň önümçilik liniýa kapsulasynyň önümçiligi bar.Dürli aýratynlyklar modeller bolup biler, jelatin boş.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda, "Neşe serişdeleriniň hilini dolandyrmak tejribesi" ýokary hilli önümleriň tertipli öndürilmegi, gözleg merkeziniň çig mal we önümler üçin gözleg merkeziniň 2015-nji ýyldaky neşirine doly laýyk gelýär.Hiliň durnuklylygy we ygtybarlylygy güýçli kepillik berýär.

11101

Topar

Professional toparymyz 123 işgärden we marketing, logistika, müşderi hyzmaty we hyzmatdaşlyk bilen meşgullanýan Elite toparyndan ybarat.Biz size hyzmat etmäge taýýardyrys. Biziň wezipämiz markalaryňyzy we abraýyňyzy goramakdyr.Inasiniň iň gowy saýlan we ygtybarly üpjün edijiňiz boljakdygyna ynanýarys.

11101
团队 图片

Şahadatnamalar

Biz inasin, soňky ýyllarda ISO9001 hil ulgamy kepilnamasy, ISO14001 daşky gurşaw ulgamy we hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy şahadatnamasyndan geçdik.HALAL, Koşer, NSF, DMC, BRC, ISO we GMP standartlary önümçiligiň hilini dolandyrmagyň doly ulgamyny döretmek üçin birleşdirildi.

tassyklamak